۱۳۸۲ اسفند ۱۴, پنجشنبه

خود رهبر بینی
13 روز گذشت تا شرق دوباره منتشر شد، رحمانیان
توبه نامه هم امضاء کرده باشد ، که کرده است ، لذت دوباره شرق خواندن برای- من- اقلا ارزشش را داشت .محمد رهبر مقاله - گزارشی توی شماره اول هعد از توقیف ، دارد که من خیلی باهاش حال کردم هر چی می خوندم احساس می کردم
مطلبی را می خوانم که خودم نوشتم حالا چرا ؟؟


زودپس؛ آلت قتاله
سکینه ، مادری است که فرزندانش را با زودپس کشت.
این قضیه نه از آن جهت که دردآور و تکان دهندست من را با خودش درگیر کرده بلکه شکل دراماتیک آلت قتالست .
زنی خانه دار ، که تمامی هستی شناسی او در آشپزخانه خانه اشان محدود می شود . انگار برای آدم کشی وسیله مناسبتری نمی یابد.
انقدر این زن با وسایل آشپزخانه اش محشور است و اینها را با خود یکی می بیند که استفاده از آلات قتاله مرسوم تر، برایش دشوارتر است و برای آدم کشیش به وسیله ای متوسل می شود که آن را به خود از همه چیز نزدیک تر می بیند.

هیچ نظری موجود نیست: