۱۳۸۲ آبان ۱۸, یکشنبه

پست قبلی را از کامنت های وبلاگ خانه ای بر آب علی اعطا بر داشتم . (ببخشید که منبع را نذکریدم ! ) .آذر کيانی نويسنده اون کامنت و وب لاگ تريا بلاگ است . از پيش تر شاعر است و شاعر " من به قرینه لفظی حدف شده است ". باز هم ببخشيد که ذکر منبع نشده بود !

*
می خواستم ديگر ننويسم . تمامش کنم . در اين يک سال وبلاگ نویسی ) جسته و گزیخته انگار ....

*
مهدیتو به من لطف داشتی و
نفهمیدی من به چه دلهره سیب را از باغچه همسایه .... ;)

*
از آذر کيانی :
« سرعت صوت فاخته ای شايد
هوايم را شکست
که من هنوز گيج گيجی راه می روم
و چيزی شبيه رعد و برق
چشم هايم را نقاشی می کند»

هیچ نظری موجود نیست: