۱۳۸۲ خرداد ۳, شنبه

دوم ـ سلام و زهر مار

اول ـ دلتنگی های آدمی را ....

يک و نيم ـ همه چيز سخت تر شده

دو هفتاد و پنج صدم ـ من دلم ماری رو می خواد ...

سه ـ کتاب علی رسيد . شدم آوازهای بدون اجازه

چهار ـ دوم خرادادتون مبارک !

چهار و يک دهم ـ خرمشهر آزاد شد !

پنج ـ بوق بوق بوق اصلاحات

شش ـ تيغ . قيچی . واجبی

هفت ـ بوق بوق بوق بممممممممممممممممب

هشت ـ گزارش : قتل نفس بدون عمد . زير کاميون . با گيوتين انگليسی

نـــــــــــــه ـ ممد نبودی ببينی ...

ده ـ الی مــــــــــــن؟؟؟؟؟؟؟؟!!!

هیچ نظری موجود نیست: