۱۳۸۱ دی ۴, چهارشنبهاي چشمــــهايت چشم غزالان ء كمي برقص
لبهات شهد قند فريمان ء كمي برقـــــــــص


اي....اي خداي غزل هاي وشعر نـــــــاب
اي زاده عبادت و عصيان ء كمي برقــــص


من شور شاملو و تو آيــــــــداي آه
با حــــــس بي قراري ماهان كمي برقصمن با لباس زرد كـــــــــــويري غزل شدم
برخيــــــــز و با لطافت بـــاران كمي برقصدلش آكلت منم كه چنيــــــن زخم خورده ام
آتش بيار مـــــــــعركه مرجان كمي برقص

هیچ نظری موجود نیست: