۱۳۸۲ فروردین ۸, جمعه

هزار بار هم كه بروي .... و باز هم كه بروي .... كه بروي ....و هزار بار ديگر هم كه بروي .... كه بروي
و بروي .... و بروي و بروي و بروي وبروي .....
باز هم بروي و بروي و بروي
مگه نه ؟؟؟ و
سري كه سنگي مي شود . سنگي ميشود وو ميشود . سنگ ... سنگ و باز هم سري كه سنگي مي شود
و تو باز بروي و بروي و بر ....

هیچ نظری موجود نیست: