۱۳۸۱ اسفند ۲, جمعه

وقتي به تاريخ ها نگاه مي كنيم يازدهم ... دوازدهم ... كوفتم .. زهر مارم
خاطراتي كه گاه حمله مي كنند به واسطه اين تاريخ لعنتي ... يازدهم .... دوازدهم ...
چند سال پيش بود ؟؟ يه سال ؟؟ دو سال ؟؟ .... صد سال ؟؟ فك كنم همين موقع ها بود . هوا كه همين ريختي بود
اصلا ديگه مهم نيســــت .....ديگه مهم نيســــت .....مهم نيســــت.... نيســــت

هیچ نظری موجود نیست: