۱۳۸۱ بهمن ۲۸, دوشنبه

يك شب ميان آن همه خون گريه ها و دود / ماشين سزخ گلزده آمد تو را ربود

ماشين سرخ گلزده آهسته رفت و بعد / يك سايه نا پديد شد آنجا ميان دودرفتي و بعد خا طره هايت يكي يكي / مهمهني آمدند در اين خانه كبود

آن شب ز پشت پنجره مردي كنار رفت / مردي شبيه من جســدي خسته و عمودحالا به احترام تو بعد از دو سال باز / عصري كنار پنجره اين شعر را سرود

هیچ نظری موجود نیست: