۱۳۸۱ آذر ۲۵, دوشنبه

دنده . گــــــــــاز . دنده گــــــــــــــــــــاز . دنده ، دخترك بدجوري يك دنده بود ....


بوق نزنيد!!! كه از زير اين لباس تكان نمي خورم كه نمي خورم

حتي اگر گردش به راست هم آزاد باشد . من دور اين سكو دور ميزنم .
تا بايسيكل ران هم پرواز را به خــــــــــــاطر نسپرده
بـــــــــــــــــميرد.


آخـــــــــــر پشت چراغ قرمز هم جاي عوض كردن بچه است . خــــــــــــــــــــانم !
باز اين بچــــــــه به دايره هاي قرمز گير داده !! نمي داند آنتن ها از او كشيده ترند ؟هیچ نظری موجود نیست: